Reglement Commissie van Beroep

SCHIETSPORTVERENIGING GENERAAL CHASSE
Reglement Commissie van beroep -versie 22 juni 2012
Voorstel aan de Algemene ledenvergadering van 22 juni 2012 tot vaststelling van dit reglement te besluiten:

 1. De ledenvergadering benoemt uit haar midden een commissie van beroep, bestaande uit drie leden, welke namens de ledenvergadering de beroepszaken zoals gesteld in artikel 21 van de statuten der vereniging zal behandelen.
 2. In de commissie kunnen slechts plaatsnemen leden van de vereniging welke niet tevens een bestuursfunctie vervullen.
 3. De commissie regelt in onderling overleg haar taakverdeling . De commissie zal bestaa uit een voorzitter en twee leden.
 4. Jaarlijks zal een der leden van de commissie aftreden volgens het schema: tweede bijzitter, eerste bijzitter, voorzitter. Elk afgetreden lid van de commissie is terstond herkiesbaar tenzij hij/zij anders te kennen heeft gegeven .
 5. Een beroep dient te worden ingesteld binnen de termijn gesteld in de statuten en/of het huishoudelijk reglement. Indien hierin geen termijn is gesteld, wordt bij dit artikel de termijn waarbinnen beroep dient te worden ingesteld, vastgesteld op dertig dagen.
 6. Een in de statuten of huishoudelijk reglement gestelde termijn die op zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag eindigt, wordt verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag, of een algemeen erkende feestdag is.
 7. Het beroep wordt ingesteld door een tot de commissie te richten aangetekend, gedateerd
 8. door het lid dat in beroep komt ondertekend beroepschrift , dat
 9. Het bestreden besluit vermeld , met opgave van de datum waarop het is gegeven.
 10. De gronden bevat waarop het beroep is ingesteld
 11. Het verzoek inhoudt het bestreden besluit te vernietigen
 12. Naam en adres van de verzoeker alsmede een telefoonnummer waarop hij/zij dagelijks te bereiken is. Een afschrift van het bestreden besluit alsmede afschriften van relevante bewijsstukken dienen te worden bijgevoegd.
 13. De commissie zendt een bericht van ontvangst aan de verzoeker en kan hierin tevens om aanvullende informatie vragen en een termijn geven waarbinnen de gevraagde informatie aan de commissie dient te worden verstrekt. Deze termijn zal tenminste zeven dagen bedragen, met inachtneming van het gestelde in artikel zes van dit reglement.
 14. Indien aan het verzoek van de commissie om aanvullende informatie te verstrekken door diegene die in beroep komt, niet wordt voldaan , wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.
 15. Indien als gevolg van omstandigheden welke redelijkerwijs niet voor rekening van de verzoeker kunnen worden gerekend, de verzoeker niet in staat is geweest om het beroep binnen de gestelde termijn in te dienen , kan de commissie het beroep alsnog ontvankelijk verklaren.
 16. Aanvrager heeft het recht zich te laten bijstaan door een raadsman of advocaat , zoals gesteld in artikel16 lid 4 van het huishoudelijk reglement is bepaald.
 17. Het in artikel16 lid 1 van het huishoudelijk reglement bepaalde omtrent het horen van betrokkene en het bepaalde in artikel16 de leden 2,3, en 7 zijn van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de commissie ook:
 18. Het bestuur of een vertegenwoordiger hiervan kan horen
 19. Deskundigen of getuigen kan horen voor zover zij daaraan behoefte heeft.
 20. Indien op een uitgeschreven bijeenkomst tot horen, de klager niet mocht verschijnen, dan vestigt zich de commissie een oordeel en stelt zij haar bevindingen vast op·grond van de aanwezige bescheiden en eventuele getuigenverklaringen ,
 21. De commissie zal een oordeel vellen over het beroep binnen zes weken na de datum van de hoorzitting waarin de klager is gehoord. De termijn betreffende het oordeel van de commissie kan in uitzonderlijke gevallen met zes weken worden verlengd. Indien dit het geval is, dienen zowel klager alsmede het bestuur hiervan schriftelijk op de hoogte te worden gesteld.
 22. De commissie oordeelt over de juistheid van de gevoerde procedure, en de juiste toepassing van het gestelde in de statuten, het huishoudelijk reglement, en andere van toepassing zijnde reglementen der vereniging .
 23. Hangende het ingestelde beroep tegen een ontzetting of schorsing kan de commissie, als zij van mening is dat de getroffen maatregel( en) onevenredig zwaar is(zijn), deze ontzetting of schorsing in overleg met het bestuur, bij eenparigheid van stemmen, tijdelijk opheffen onverlet de latere uitspraak , na eventueel nader onderzoek.
 24. De commissie legt haar bevindingen en haar oordeel schriftelijk vast in een, zo mogelijk eensluidend, advies aan het bestuur.
 25. Het bestuur neemt, met inachtneming van de gestelde termijn in artikel 16 1id 7, na ontvangst van het advies van de commissie , hierover een besluit.
 26. Het bestuur dient binnen twee weken na het nemen van het finale besluit, dit besluit schriftelijk mede te delen aan klager, onder vermelding van de motivatie van het genomen besluit. Een afschrift van dit finale besluit wordt tevens toegezonden aan de commissie van beroep.
 27. De leden van de commissie van beroep zijn gehouden alles dat zij ter kennis krijgen in zaken waarover zij een advies dienen te geven, als vertrouwelijk te behandelen, en zijn geheimhouding verplicht.
 28. In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet besluiten de voorzitter van de vereniging en de voorzitter van de commissie in eenstemmigheid.
 29. Wijzigingen van dit reglement kunnen door het bestuur worden ingevoerd na een positief besluit door de ledenvergadering.

 

Aldus voorgesteld Aldus vastgesteld ,

Het Bestuur I De Commissie

en goedgekeurd door de Algemene ledenvergadering

22juni2012